Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phân lớp (vỏ nguyên tử)”