Khác biệt giữa các bản “Kitin”

Trang mới: “Chitin (C8H13O5N) n (/ kaɪtɨn / KY-tin) là một polymer chuỗi dài của một N-Acetylglucosamine, một dẫn xuất của glucose, và được tìm…”
(Trang mới: “Chitin (C8H13O5N) n (/ kaɪtɨn / KY-tin) là một polymer chuỗi dài của một N-Acetylglucosamine, một dẫn xuất của glucose, và được tìm…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh