Khác biệt giữa các bản “Kitin”

* {{cite journal | author = Martín-Gil FJ, Leal JA, Gómez-Miranda B, Martín-Gil J, Prieto A, Ramos-Sánchez MC | title = Low temperature thermal behaviour of chitins and chitin-glucans | journal = Thermochim. Acta | year = 1992 | volume = 211 | pages = 241–254 | doi = 10.1016/0040-6031(92)87023-4}}
* {{MeshName|Chitin}}
{{Carbohydrates}}
 
{{sơ khai hóa học}}
[[Thể loại:Kitin]]
Người dùng vô danh