Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyên tắc tập trung dân chủ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Dưới sự tham dự của Lenin tại hội nghị thứ 2 của [[Đệ tam Quốc tế]] 1920, đường lối tập trung dân chủ được chấp thuận là nguyên tắc tổ chức đảng và có hiệu lực cho tất cả các đảng cộng sản.
 
== Tập trung dân chủ tại Đông Đức==
 
Dưới chế độ Đông Đức tập trung dân chủ được hiểu như là một hình thức tổ chức các tổ chức quần chúng và chính quyền khác hẳn với ''Nguyên tắc lãnh tụ'' (''Führerprinzip'') và ''dân chủ tư sản''. Nó gồm có các nguyên tắc dưới đây:
* Các nhà lãnh đạo được lựa chọn từ dưới lên trên
* Các ứng cử viên được nhóm lãnh đạo chọn ra trước
* Tất cả các cơ quan lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và có thể bị hạ bệ
* Các cơ quan lãnh đạo phải luôn được kiểm soát bởi người dân bầu
* Quyền ra lệnh từ cấp trên xuống cấp dưới
* Quyền tham dự của mọi người để giải quyết những vấn đề chủ yếu
 
Trên thực tế thì quyền ra lệnh của cấp trên là điểm chủ yếu. Những quyết định về nội dung và nhân viên của cấp trên phải được tuân theo. Việc lựa chọn các nhà lãnh đạo chỉ có trên mặt giấy tờ. Được chọn qua cuộc bầu cử mở là những ứng cử viên mà cấp trên đưa ra. Được thực hiện không phải yếu tố dân chủ mà là nguyên tắc tập trung.<ref>Klaus Marxen, Gerhard Werle, Toralf Rummler, Petra Schäfter: Strafjustiz und DDR-Unrecht, 2002, ISBN 3-89949-007-X, Seite 655</ref>.
 
Các cấp gồm có tổ chức căn bản (hãng xưởng, trường học, các lãnh thổ), huyện, tỉnh và trung ương. Các người lãnh đạo được bầu được hỗ trợ bởi các nhân viên chính thức. Nhóm lãnh đạo tự chọn lấy người từ dưới vào nhóm, cho nên các hình thức dân chủ chỉ là rỗng tếch vô nghĩa.
 
==Chú thích==