Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Quốc tế về Cân đo”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:17.6190000
n
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:17.6190000)
 
== Các ủy ban tư vấn==
CIPM lập ra và điều hành nhiều ủy ban tư vấn để hỗ trợ công việc của họ. Chủ tịch của mỗi ủy ban thường cũng là thành viên CIPM. Ngoại trừ Ủy ban tư vấn về Đơn vị, thành viên của các ủy ban còn lại đều do CIPM bổ nhiệm từ danh sách những nhà khoa học đo lường có kinh nghiệm phù hợp, lấy từ nhiều nước thành viên.<ref name = CC>{{chú thích web |url = http://www.bipm.org/en/committees/cc/cc_criteria.html |title = Criteria for membership of a Consultative Committee |accessdate = ngày 25 Septembertháng 9 năm 2012 |publisher = BIPM }}</ref>
 
Các ủy ban tư vấn:<ref name = CC/>
 
== Các báo cáo chính ==
GCPM giao CIPM thực hiện các nghiên cứu lớn liên quan đến những hoạt động có ảnh hưởng lên CGPM hoặc BIPM. Các báo cáo do CIPM thực hiện là:<ref name=overview>{{chú thích web |url = http://www.bipm.org/en/committees/cipm/ |title = CIPM: International Committee for Weights and Measures |publisher =BIPM |accessdate = ngày 14 Marchtháng 3 năm 2013}}</ref>
 
===Báo cáo Blevin===
Báo cáo Blevin (''Blevin Report'') được xuất bản năm 1998, có nội dung đánh giá thực trạng khoa học đo lường tại các nước trên thế giới.<ref>{{chú thích sách |url = http://www.bipm.org/utils/en/zip/blevin1998.zip |title =National and international needs relating to metrology : International collaborations and the role of the BIPM |date = March 1998 |first1 = J |last1 = Kovalevsky |first2 = WR
|last2 = Blevin|publisher = Intergovernmental Organization of the Convention of the Metre |isbn = 92-822-2152-0 |accessdate = ngày 14 Marchtháng 3 năm 2013}}</ref> Báo cáo bắt nguồn từ một nghị quyết được thông qua ở Hội nghị toàn thể về Cân đo lần thứ 20 (tháng 10 năm 1995) với nội dung yêu cầu CIPM phải "nghiên cứu và báo cáo các nhu cầu dài hạn tầm quốc gia và quốc tế có liên quan đến khoa học đo lường, các mối cộng tác quốc tế phù hợp và vai trò đơn nhất của BIPM nhằm đáp ứng các nhu cầu này, cam kết tài chính và các cam kết khác mà các quốc gia thành viên sẽ cần tới trong những thập niên sắp đến."
 
Báo cáo cũng nhận diện nhu cầu cần hợp tác chặt chẽ hơn giữa BIPM và các tổ chức khác, chẳng hạn ''International Organization of Legal Metrology'' (OIML) và ''International Laboratory Accreditation Cooperation'' (ILAC) nhưng cần định rõ ranh giới và điểm chung giữa các tổ chức này. Một khám phá khác của CIPM là sự tồn tại của nhu cầu hợp tác giữa các phòng thí nghiệm công nhận (''accreditation laboratory'') với nhau và nhu cầu đưa [[các nước đang phát triển]] vào sân chơi chung của khoa học đo lường thế giới.
=== Báo cáo Kaarls===
Báo cáo Kaarls (''Kaarls Report''<ref>{{chú thích sách |url = http://www.bipm.org/utils/en/pdf/kaarls2003-EN.pdf |title =Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM
|date = April 2003 |first1 = J |last1 = Kovalevsky |first2 = R |last2 = Kaarls |publisher =Intergovernmental Organization of the Convention of the Metre |isbn = 92-822-2212-8 |accessdate = ngày 14 Marchtháng 3 năm 2013}}</ref>) được xuất bản vào năm 2003 có nội dung đánh giá vai trò của BIPM đối với các nhu cầu ngày càng gia tăng về khoa học đo lường trong thương mại, công nghiệp và xã hội.
 
===SI Brochure===