Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Qaumi Taranah”

n (Bot: phần mềm AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:08.8841044)
! Dịch lời
|-
| ''<span class="nowrap">Pāk sarzamīn <u>sh</u>ād bād</span>''<span class="nowrap">Ki<u>sh</u>war-i ḥasīn <u>sh</u>ād bād</span><br>
<span class="nowrap">Ki<u>sh</u>war-i ḥasīn <u>sh</u>ād bād</span><br>
<span class="nowrap">Tū ni<u>sh</u>ān-i ʿazm-i ʿālī <u>sh</u>ān</span><br>
<span class="nowrap">Arẓ-i Pākistān!</span><br>
<span class="nowrap">Markaz-i yaqīn <u>sh</u>ād bād</span>''
| style="padding-left: 1em" |
Đất nước linh thiêng hạnh phúc
<span class="nowrap" contenteditable="false">Thành trì của đức tin hạnh phúc</span>
|-
| ''<span class="nowrap">Pāk sarzamīn kā nizām</span><br>
<span class="nowrap">Quwwat-i U<u>kh</u>uwwat-i ʿawām</span><br>
<span class="nowrap">Qaum, mulk, saltanat</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Vì mục tiêu, quyết tâm hạnh phúc</span>
|-
| ''<span class="nowrap">Parcam-i sitārah o-hilāl</span><br>
<span class="nowrap">Rahbar-i taraqqī o-kamāl</span><br>
<span class="nowrap">Tarjumān-i māẓī, <u>sh</u>ān-i ḥāl</span><br>
Dẫn đường đến tiến bộ và lý tưởng<span class="nowrap" contenteditable="false">,</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Là hành trang quá khứ, niềm vinh quang của hiện tại;</span><span class="nowrap" contenteditable="false">Cảm hứng cho tương lai!</span>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false">Dưới chân người, Thượng đế Vẻ vang và Hùng mạnh</span>
|}