Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:19.3330000
|altname=Church Romanization
}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}