Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
Các bệnh nghề nghiệp trên được chia vào 5 nhóm:
 
*Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản (7 bệnh)
 
<u>*Nhóm II: Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp</u> (10 bệnh)
 
1. Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì
 
2. Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen
 
3. Bệnh nhiễm độc thủy ngân
 
4. Bệnh nhiễm độc mangan
 
5. Bệnh nhiễm độc TNT (Trinitrotoluen)
 
6. Bệnh nhiễm độc Asen và các hợp chất Asen nghề nghiệp
 
7.Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp
 
8. Bệnh nhiễm độc hóa chất trừ sâu
 
9. Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit (CO) nghề nghiệp
 
<u>Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý