Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, gồm:
#Bệnh bụi phổi-[[Silic]] nghề nghiệp, (nhóm I)
#Bệnh bụi phổi Atbet ([[Amiăng]]), (nhóm I)
#Bệnh bụi phổi [[bông]], (nhóm I)
#Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp, (nhóm I, 167/BYT-QĐ)
#Bệnh hen phế quản nghề nghiệp, (nhóm I, 27/2006/QĐ-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-27-2006-QD-BYT-bo-sung-04-benh-nghe-nghiep-Danh-muc-cac-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb14488.aspx Quyết định 27/2006/QĐ-BYT]</ref>)
#Bệnh bụi phổi-[[Talc]] nghề nghiệp, (nhóm I, 44/2013/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-44-2013-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Talc-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb218916.aspx Thông tư 44/2013/TT-BYT]</ref>)
#Bệnh bụi phổi-[[Cacbon|Than]] nghề nghiệp, (nhóm I, 36/2014/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-36-2014-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Than-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-vb258166.aspx Thông tư 36/2014/TT-BYT]</ref>)