Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
#Nhiễm độc chất [[Nicotin]] nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ)
#Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ)
#Nhiễm độc [[cacbonmonoxitcacbon monoxit]] nghề nghiệp, (nhóm II, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh nhiễm độc [[Cadimi]] nghề nghiệp, (nhóm II, 42/2011/TT-BYT)
# Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ (nhóm III)