Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
#Bệnh nhiễm độc TNT ([[trinitrotoluen]]), (nhóm II, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh nhiễm độc [[asen]] và các chất asen nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Nhiễm độc chất [[nicotin]] nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Nhiễm độc [[cacbon mônôxít]] nghề nghiệp, (nhóm II, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh nhiễm độc [[cadimi]] nghề nghiệp, (nhóm II, 42/2011/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-42-2011-TT-BYT-bo-sung-benh-nhiem-doc-cadimi-nghe-nghiep-vb132664t23.aspx Thông tư 42/2011/TT-BYT]</ref> năm 2011)