Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, chia vào 5 nhóm, gồm:
:::Nhóm I: Các [[bệnh bụi phổi]] và phế quản (07 bệnh)
#Bệnh bụi phổi-[[silic]] nghề nghiệp, (nhóm I, 08-TTLB<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-bo-08-TTLB-quy-dinh-benh-nghe-nghiep-che-do-dai-ngo-cong-nhan-vien-chuc-Nha-nuoc-mac-benh-nghe-nghiep-vb45675.aspx Thông tư liên bộ 08-TTLB]</ref> năm 1976)
#Bệnh bụi phổi Atbet ([[amiăng]]), (nhóm I, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh bụi phổi [[Bông vải|bông]], (nhóm I, 29/TT-LB<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-bo-29-TT-LB-bo-sung-benh-nghe-nghiep-vb41336.aspx Thông tư 29/TT-LB]</ref> năm 1991)
#[[Bệnh viêm phế quản mạn tính]] nghề nghiệp, (nhóm I, 167/BYT-QĐ<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-167-BYT-QD-bo-sung-5-benh-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb40420.aspx Quyết định 167/BYT-QĐ]</ref> năm 1997)
#[[Bệnh hen phế quản]] nghề nghiệp, (nhóm I, 27/2006/QĐ-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-27-2006-QD-BYT-bo-sung-04-benh-nghe-nghiep-Danh-muc-cac-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb14488.aspx Quyết định 27/2006/QĐ-BYT]</ref> năm 2006)
#Bệnh bụi phổi-[[talc]] nghề nghiệp, (nhóm I, 44/2013/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-44-2013-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Talc-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb218916.aspx Thông tư 44/2013/TT-BYT]</ref> năm 2013)
#Bệnh bụi phổi-[[Cacbon|than]] nghề nghiệp, (nhóm I, 36/2014/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-36-2014-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Than-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-vb258166.aspx Thông tư 36/2014/TT-BYT]</ref> năm 2014)
#:Nhóm II: Các bệnh [[nhiễm độc]] nghề nghiệp (10 bệnh)
#Bệnh nhiễm độc [[chì]] và các hợp chất chì, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh nhiễm độc [[benzen]] và các hợp chất đồng đẳng của benzen, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh nhiễm độc [[thuỷ ngân]] và các hợp chất của thuỷ ngân, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh nhiễm độc [[mangan]] và các hợp chất của mangan, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#:Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý (05 bệnh)
# Bệnh do [[Tia X|quang tuyến X]] và các chất phóng xạ (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#[[Bệnh điếc]] do [[tiếng ồn]] (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh rung chuyển nghề nghiệp (nhóm III, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp (nhóm III, 167/BYT-QĐ năm 1997)