Khác biệt giữa các bản “Bốn con hổ châu Á”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:12.5626870
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:12.5626870)
|date=ngày 24 tháng 11 năm 2008
|publisher=Afrol News
|accessdate =2009-02- ngày 16 tháng 2 năm 2009}}</ref><ref>
{{Cite journal
|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4TR37CX-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5614827be8562007c3b0d6865ef92d15
|work=Industrial Marketing Management
|date=ngày 2 tháng 9 năm 2008
|accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009 |doi=10.1016/j.indmarman.2008.09.002}}</ref> đặc biệt là bốn con hổ kinh tế Đông Nam Á.
|accessdate=2009-02-16
|doi=10.1016/j.indmarman.2008.09.002}}</ref> đặc biệt là bốn con hổ kinh tế Đông Nam Á.
 
== Dữ liệu về khu vực và vùng lãnh thổ ==