Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Trấn”

*Chợ Ðệm Quê Tôi (1985)<ref>Chợ Đệm quê tôi/ Nguyễn Văn Trấn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1985.- 510tr; 19cm</ref>
*Chuyện Trong Vườn Lý (1988)
*Logich Vui (Nhà xuất bản Sự Thật 1992)
*Trương Vĩnh Ký, Con Người và Sự Thật (1994)<ref>Trương Vĩnh Ký con người và sự thật. Biên khảo của Nguyễn Văn Trấn - Thành phố Hồ Chí Minh: Ban khoa học xã hội thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, 1993 - 274trang; 19cm.</ref>
*Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội<ref name="jacobsen"/>
6

lần sửa đổi