Khác biệt giữa các bản “Electric Light Orchestra”

không có tóm lược sửa đổi
== Thành viên ban nhạc ==
 
{{col-begin}}
=== Thành viên hiện tại ===
{{col-2}}
;Thành viên hiện tại
*[[Jeff Lynne]] – hát chính, guitars, bass guitar, keyboards, trống, cello, nhà sản xuất, người viết nhạc, sáng tác nhạc, nhà quản lí <small>(1970–1986, 2000–2001, 2012-nay)</small>
*[[Richard Tandy]] – keyboards, synthesisers, bass guitar, guitar, hát phụ, nhà quản lý <small>(1972–1986, 2000–2001, 2012-nay)</small>
{{col-2}}
;Các nhạc sĩ tại chuyến lưu diễn trực tiếp Hyde Park Concert năm 2014
* Chereene Allen – violin
* Marcus Byrne – keyboards
* Donavan Hepburn – drums
* Iain Hornal – backing vocals, guitar
* Melanie Lewis-McDonald – backing vocals
* Danny Marsden – trumpet
* [[Milton McDonald]] – guitar, vocals
* Lee Pomeroy – bass
* Bernie Smith – keyboards
* [[Mike Stevens (saxophonist)|Mike Stevens]] – guitar, vocals
* Mick Wilson – percussion, vocals
{{col-end}}
 
;Thành viên cũ
{{col-begin}}
{{col-2}}
*[[Bev Bevan]] – drums, percussion, vocals <small>(1970–1986)</small>
*[[Roy Wood]] – lead vocals, guitar, bass guitar, cello, clarinet, bassoon, oboe, drums, recorder, producer, songwriter, arranger <small>(1970–1972)</small>
*Bill Hunt – keyboards, [[French horn]], hunting horn <small>(1970–1972)</small>
*Steve Woolam – violin <small>(1970–1971; died 1971)</small>
*[[Mike Edwards (musician)|Mike Edwards]] – cello <small>(1972–1975; died 2010)</small>
*[[Wilfred Gibson]] – violin <small>(1972–1973; died 2014)</small>
*[[Hugh McDowell]] – cello <small>(1972, 1973–1979)</small>
*Andy Craig – cello <small>(1972)</small>
*[[Mike de Albuquerque]] – bass guitar, backing vocals <small>(1972–1974)</small>
*[[Colin Walker (cellist)|Colin Walker]] – cello <small>(1972–1973)</small>
*[[Mik Kaminski]] – violin <small>(1973–1979, 1981-1983, 1986)</small>
{{col-2}}
*[[Kelly Groucutt]] – bass guitar, backing vocals <small>(1974–1983; died 2009)</small>
*[[Melvyn Gale]] – cello, piano <small>(1975–1979)</small>
*[[Pete King (British musician)|Pete King]] – drums, percussion <small>(1982)</small>
*[[Louis Clark]] – synthesisers, keyboards <small>(1981-1983, 1986)</small>
*[[Dave Morgan (musician)|Dave Morgan]] – synthesisers, acoustic guitar, backing vocals <small>(1981-1982, 1986)</small>
*Martin Smith – bass guitar, backing vocals <small>(1986)</small>
*Peggy Baldwin – cello <small>(2000-2001)</small>
*[[Gregg Bissonette]] – drums, backing vocals <small>(2000-2001)</small>
*[[Matt Bissonette]] – bass guitar, backing vocals <small>(2000-2001)</small>
*[[Marc Mann]] – guitars, keyboards, backing vocals <small>(2000–2001)</small>
*Sarah O'Brien – cello <small>(2000-2001)</small>
*[[Rosie Vela]] – backing vocals <small>(2000-2001)</small>
{{col-end}}
 
=== Dòng thời gian ===
<timeline>
ImageSize = width:800 height:450
PlotArea = left:125 bottom:120 top:0 right:20
Alignbars = justify
DateFormat = dd/mm/yyyy
Period = from:12/07/1970 till:01/01/2014
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy
Legend = orientation:vertical position:bottom columns:3
ScaleMajor = increment:2 start:1971
ScaleMinor = increment:1 start:1971
 
Colors =
id:voc value:red legend:Hát
id:ww value:gray(0.5) legend:Các nhạc khí
id:viol value:drabgreen legend:Violin
id:cello value:darkblue legend:Cello
id:g value:green legend:Guitars
id:key value:purple legend:Keyboards
id:b value:blue legend:Bass
id:dr value:orange legend:Trống
id:alb value:black legend:Album phòng thu
 
LineData =
at:01/12/1971 color:black layer:back
at:01/02/1973
at:01/11/1973
at:01/09/1974
at:01/09/1975
at:11/09/1976
at:03/10/1977
at:31/05/1979
at:01/07/1981
at:01/06/1983
at:03/03/1986
at:12/06/2001
at:08/10/2012
 
PlotData =
width:10 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,–4)
bar:Jeff&nbsp;Lynne from:start till:13/07/1986 color:g
bar:Jeff&nbsp;Lynne from:start till:13/07/1986 color:voc width:3
bar:Jeff&nbsp;Lynne from:01/01/2000 till:01/01/2002 color:g
bar:Jeff&nbsp;Lynne from:01/01/2000 till:01/01/2002 color:voc width:3
bar:Jeff&nbsp;Lynne from:01/01/2012 till:end color:g
bar:Jeff&nbsp;Lynne from:01/01/2012 till:end color:voc width:3
bar:Roy&nbsp;Wood from:start till:01/05/1972 color:g
bar:Roy&nbsp;Wood from:start till:01/05/1972 color:voc width:3
bar:Roy&nbsp;Wood from:01/05/1972 till:01/11/1972 color:b
bar:Roy&nbsp;Wood from:01/05/1972 till:01/11/1972 color:cello width:3
bar:Marc&nbsp;Mann from:01/01/2000 till:01/01/2002 color:g
bar:Marc&nbsp;Mann from:01/01/2000 till:01/01/2002 color:key width:3
bar:Marc&nbsp;Mann from:01/01/2012 till:02/02/2012 color:g
bar:Marc&nbsp;Mann from:01/01/2012 till:02/02/2012 color:key width:3
bar:Rosie&nbsp;Vela from:01/01/2000 till:01/01/2002 color:voc
bar:Steve&nbsp;Woolam from:start till:01/01/1972 color:viol
bar:Wilfred&nbsp;Gibson from:01/01/1972 till:01/06/1973 color:viol
bar:Mik&nbsp;Kaminski from:01/04/1973 till:01/05/1979 color:viol
bar:Mik&nbsp;Kaminski from:15/09/1981 till:13/07/1986 color:viol
bar:Mike&nbsp;Edwards from:01/05/1972 till:01/01/1975 color:cello
bar:Hugh&nbsp;McDowell from:01/05/1972 till:01/07/1972 color:cello
bar:Hugh&nbsp;McDowell from:01/05/1973 till:01/05/1979 color:cello
bar:Andy&nbsp;Craig from:01/07/1972 till:01/10/1972 color:cello
bar:Colin&nbsp;Walker from:01/10/1972 till:01/05/1973 color:cello
bar:Melvyn&nbsp;Gale from:01/01/1975 till:01/05/1979 color:cello
bar:Melvyn&nbsp;Gale from:01/01/1975 till:01/05/1979 color:key width:3
bar:Peggy&nbsp;Baldwin from:01/07/2001 till:01/01/2002 color:cello
bar:Sarah&nbsp;O'Brien from:01/07/2001 till:01/01/2002 color:cello
bar:Bill&nbsp;Hunt from:start till:01/07/1972 color:key
bar:Bill&nbsp;Hunt from:start till:01/07/1972 color:ww width:3
bar:Richard&nbsp;Tandy from:01/01/1972 till:13/07/1986 color:key
bar:Richard&nbsp;Tandy from:01/01/2000 till:01/01/2002 color:key
bar:Richard&nbsp;Tandy from:01/01/2012 till:end color:key
bar:Louis&nbsp;Clark from:15/09/1981 till:13/07/1986 color:key
bar:Dave&nbsp;Morgan from:15/09/1981 till:13/07/1986 color:key
bar:Dave&nbsp;Morgan from:15/09/1981 till:13/07/1986 color:g width:3
bar:Mike&nbsp;De&nbsp;Albuquerque from:01/05/1972 till:01/03/1974 color:b
bar:Kelly&nbsp;Groucutt from:01/11/1974 till:01/02/1983 color:b
bar:Martin&nbsp;Smith from:15/04/1986 till:13/07/1986 color:b
bar:Matt&nbsp;Bissonnette from:01/07/2001 till:01/01/2002 color:b
bar:Bev&nbsp;Bevan from:start till:13/07/1986 color:dr
bar:Greg&nbsp;Bissonnette from:01/07/2001 till:01/01/2002 color:dr
</timeline>
 
==Tham khảo==