Khác biệt giữa các bản “Nguyên sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
* Liệt truyện 34 - [[Trương Nhu]], [[Sử Thiên Nghê]], [[Sử Thiên Tường]]
* Liệt truyện 35 - [[Đổng Tuấn]], [[Nghiêm Thực]]
* Liệt truyện 36 - [[Da Luật Lưu Ca (nhà Nguyên)|Da Luật Lưu Ca]], [[Lưu Bá Lâm]], [[Quách Bảo Ngọc]], [[Thạch Thiên Ứng]], [[Da Luật Thốc Hoa]], [[Vương Tuần]]
* Liệt truyện 37 - [[Thạch Mạt Dã Tiên]], [[Hà Bá Tường]], [[Lý Thủ Hiền]], [[Da Luật A Hải]], [[Hà Thật]], [[Hác Hòa Thượng Bạt Đô]], [[Triệu Tấn]], [[Thạch Mạt Minh An]], [[Trương Vinh]], [[Lưu Hanh An]]
* Liệt truyện 38 - [[Tiết Tháp Lạt Hải]], [[Cao Náo Nhi]], [[Vương Nghĩa]], [[Vương Ngọc]], [[Triệu Địch]], [[Để Thuận]], [[Vương Thiện]], [[Đỗ Phong]], [[Thạch Mạt Bột Điệt Nhi]], [[Cổ Tháp Lạt Hồn]], [[Áo Đôn Thế Anh]], [[Điền Hùng]], [[Trương Bạt Đô]], [[Trương Vinh]], [[Triệu Thiên Tích]]