Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Phú Thọ”

! style="width:100px" |Ghi chú
|-align="center"
|rowspan=8|1||rowspan=2|-||rowspan=8|[[Kim Ngọc]]||rowspan=2|3/1968-5/1971||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Vĩnh Phú||Hoàng Quy||
|-align="center"
|Nguyễn Thành Đô||
|Nguyễn Thành Đô||
|-align="center"
|rowspan=6|2||rowspan=2|III||rowspan=6|[[Hoàng Quy]]||rowspan=2|5/1977-12/1979||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Trần Lưu Vỵ||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Tôn||
|Phạm Dụ||
|-align="center"
|rowspan=2|3||rowspan=2|[[Nguyễn Văn Tôn]]||rowspan=2|10/1983-10/1986||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Phạm Dụ||
|-align="center"
|Lê Huy Ngọ||
|-align="center"
|rowspan=2|4||rowspan=4|VI||rowspan=2|[[Lê Huy Ngọ]]||rowspan=2|10/1986-7/1988||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Bùi Hữu Hải||
|-align="center"
|Trần Văn Đăng||
|-align="center"
|rowspan=6|5||rowspan=6|[[Trần Văn Đăng]]||rowspan=2|7/1988-4/1991||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Bùi Hữu Hải||
|-align="center"
|Hoàng Xuân Duyệt||
|Hoàng Xuân Duyệt||
|-align="center"
|rowspan=4|6||rowspan=4|[[Bùi Hữu Hải]]||rowspan=2|8/1994-5/1996||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú||Hoàng Xuân Duyệt||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Lâm||
|}
===Giai đoạn 1997-nay===
{| class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"
! style="width:30px" |STT
! align="center" style="width:50px" |Đại hội Đảng bộ
! style="width:120px" |Tên
! style="width:100px" |Nhiệm kỳ
! style="width:120px" |Chức vụ
! style="width:120px" |Phó Bí thư
! style="width:100px" |Ghi chú
|-align="center"
|rowspan=6|1||rowspan=2|-||rowspan=6|[[Hoàng Xuân Cừ]]||rowspan=2|1/1996-11/1997||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Phú Thọ||Nguyễn Hữu Điền||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Lâm||
|-align="center"
|rowspan=2|XIV||rowspan=2|11/1997-12/2000||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Nguyễn Hữu Điền||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Lâm||
|-align="center"
|rowspan=4|XV||rowspan=2|12/2000-7/2003||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Nguyễn Hữu Điền||
|-align="center"
|Trần Ngọc Tăng||
|-align="center"
|rowspan=2|2||rowspan=2|[[Nguyễn Hữu Điền]]||rowspan=2|7/2003-11/2005||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Ngô Đức Vượng||
|-align="center"
|Trần Ngọc Tăng||
|-align="center"
|rowspan=3|3||rowspan=3|XVI||rowspan=3|[[Ngô Đức Vượng]]||rowspan=3|11/2005-10/2010||rowspan=3|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Nguyễn Doãn Khánh||
|-align="center"
|Nguyễn Văn Sản||đến 6/2007
|-align="center"
|Hoàng Dân Mạc||từ 6/2007
|-align="center"
|rowspan=2|4||rowspan=4|XVII||rowspan=2|[[Nguyễn Doãn Khánh]]||rowspan=2|10/2010-3/2013||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Hoàng Dân Mạc||
|-align="center"
|Bùi Minh Châu||
|-align="center"
|rowspan=4|5||rowspan=4|[[Hoàng Dân Mạc]]||rowspan=2|4/2013-9/2015||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Bùi Minh Châu||
|-align="center"
|Chu Ngọc Anh||
|-align="center"
|rowspan=2|XVIII||rowspan=2|9/2015-nay||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Bùi Minh Châu||
|-align="center"
|Nguyễn Hữu Đông||
|}