Khác biệt giữa các bản “Nguyên vật liệu”

thay đổi chử "đư" thành "đưa"
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:11.1741173)
(thay đổi chử "đư" thành "đưa")
 
*Đặc điểm:
**Các nguyên vật liệu sẽ thay đổi về hình thái, không giữ nguyên được trạng thái ban đầu khi đưđưa vào sản xuất.
**Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh).
**Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào sản phẩm, là căn cứ cơ sở để tính giá thành.
Người dùng vô danh