Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{tham khảo|2}}
== Liên kết ngoài [http://disneychannel.com/phineasandferb Phineas and Ferb - Disney Channel] ==
* {{Wikia|vi[http://disneychannel.com/phineasandferb| Phineas and Ferb Wiki- TiếngDisney Việt|PhineasChannel] and Ferb}}
* [http://www.perryfresh.com/ nguồn Phineas and Ferb]
* {{imdb title|852863|Phineas and Ferb}}