Khác biệt giữa bản sửa đổi của “America's Next Top Model, Mùa thi 14”

n (Lỗi CS1: ngày tháng)
|-
! 1
|KirstaAlexandra||Alexandra||Raina||AlasiaAlexandria||AlasiaAlexandria|| style="background:lightsteelblue;"|'''Angelea''' ||JessicaRaina || style="background:lightsteelblue;" |'''Krista'''Alexandra ||KỉrstaAlexandra || style="background:lightsteelblue;"|'''KirstaRaina''' || style="background:limegreen;" | KỉrstaKirsta
|-
! 2
|Simone||Kirsta||Tatiana|| style="background:lightsteelblue;" |'''Kirsta''' ||Raina ||Alasia || Angelea ||Raina ||Angelea || RainaKirsta || style="background:violet;"|Raina
|-
! 3
|Gabrielle||Angelea||Alasia|| style="background:lightsteelblue;"|'''Angelea''' || style="background:lightsteelblue;"|'''Kirsta''' ||Jessica ||Kirsta ||AlexandraKirsta || AlexandraKirsta|| rowspan=1 style="background:violet;"| Alexandra|| style="background:darkgray;"|
|-
! 4
|-
! 5
|Tatiana||Simone||Simone|| style="background:lightsteelblue;" |'''Jessica'''Alasia||Alexandra ||Kirsta ||RainaAngelea ||Jessica || style="background:violet;"|Jessica || colspan="2" style="background:darkgray;"|
|-
! 6
|AlexandraNaduah||Tatiana||Jessica||Raina||Jessica||Anslee || style="background:lightsteelblue;" |'''Alasia''' || style="background:violet;"| Alasia || colspan="3" style="background:darkgray;"|
|-
! 7
|Jessica||Ánslee||Brenda||Tatiana||RainaAlasia||Alexandra || style="background:violet;"|Anslee || colspan="4" style="background:darkgray;"|
|-
! 8
|-
! 12
|NaduahKirsta|| style="background:violet;"|Naduah || colspan="9" style="background:darkgray;"|
|-
! 13
Người dùng vô danh