Khác biệt giữa các bản “Khởi nghĩa Lư Tuần”

không có tóm lược sửa đổi
Lúc này thế lực quân phiệt cát cứ 2 châu Giang, Kinh là [[Hoàn Huyền]] đã đánh chiếm Kiến Khang <ref>Nay là Nam Kinh</ref>, nắm giữ chính quyền Đông Tấn, vì muốn phủ dụ khu vực Chiết Đông, lấy Lư Tuần làm Vĩnh Gia thái thú. Tuần tuy nhận chức nhưng vẫn ngầm khuếch trương thế lực. Tháng giêng năm Nguyên Hưng thứ 2 ([[403]]), Lư Tuần tiến vào Đông Dương <ref>Nay là [[Kim Hoa]], [[Chiết Giang]]</ref>, bị [[Lưu Tống Vũ Đế|Lưu Dụ]] đánh bại, chạy đến Vĩnh Gia <ref>Nay là [[Ôn Châu]], Chiết Giang</ref>. Sau đó, nghĩa quân giao chiến với Lưu Dụ ở một dải Đông Dương, Vĩnh Gia và Tấn An <ref>Nay là [[Phúc Châu]], [[Phúc Kiến]]</ref> liên tiếp thất bại, đại soái Trương Sĩ Đạo tử trận, Lư Tuần bèn đưa quân theo đường biển rút về phía nam.
 
Tháng 10 năm Nguyên Hưng thứ 3 ([[404]]), nghĩa quân đánh chiếm [[Phiên Ngung, Quảng(địa Châudanh cổ)|Phiên Ngung]]<ref>Nay là thành phố [[Quảng Châu]]</ref>, rồi đến [[Thủy Hưng]]<ref>Nay là tây nam [[Thiều Quan]], [[Quảng Đông]]</ref>, tự xưng Bình nam tướng quân, coi việc Quảng Châu. Khi ấy [[Lưu Tống Vũ Đế|Lưu Dụ]] mới bình định [[Hoàn Huyền]], đang cần củng cố quyền lực, chưa thể tiến hành chính thảo, vào tháng 4 năm Nghĩa Hi đầu tiên (405), nhậm mệnh cho Lư Tuần làm Chinh lỗ tướng quân, Quảng Châu thứ sử, Bình việt trung lang tướng. Lư Tuần lấy anh rể [[Từ Đạo Phúc]] làm Thủy Hưng tướng.
 
==Diễn biến==
Người dùng vô danh