Khác biệt giữa các bản “Lịch sử chiến tranh Việt Nam–Trung Quốc”

===Chiến tranh Tùy-Vạn Xuân===
{{chính|Hậu Lý Nam Đế}}
Năm 602, [[nhà Tùy]] sai Lưu Phương đem quân 27 dinh sang đánh nước Vạn Xuân. Vua đời thứ 3 của Vạn Xuân là [[Hậu Lý Nam Đế|Lý Phật Tử]] sợ giặc và đầu hàng, bị bắt sang Trung Hoa. Việt Nam vào [[Bắc thuộc lần 3|thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3]] mà trước hết là thuộc Tùy. Thời đó, Việt Nam bị xếp làm một châu của Tùy, gọi là châu Giao (交州). Trên đường đánh [[Lâm Ấp]] quay về, Lưu Phương mắc bệnh chết.
 
Sau Lưu Phương, đến Khâu Hòa được cử làm đại tổng quản. Năm 618, [[nhà Đường]] lật đổ nhà Tùy, lập ra nước Đại Đường. Khâu Hòa xin thần phục nhà Đường năm 622. Việt Nam thành thuộc địa của [[Nhà Đường|Đại Đường]].
Người dùng vô danh