Beyond234

Gia nhập ngày 3 tháng 10 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
<noinclude></noinclude>
{{Babel|vi|en-2|fr-1|ja-1|zh-0|ko-0|de-0}}
<tr class="vevent" style="text-align: center; {{#if:{{{TopColor|{{{màu tựa đề|}}}}}}|background:#{{{TopColor|{{{màu tựa đề}}}}}}|{{#ifeq:{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|ʁ}}}}}}|ʁ| |background:#F2F2F2|background:#F9F9F9}} }}">{{
#ifeq:{{{EpisodeNumber|{{{số chương|ʁ}}}}}}|ʁ| |<th scope="row" id="tap{{{EpisodeNumber|{{{số chương}}}}}}" style="text-align: center; font-weight: normal; {{#if:{{{TopColor|{{{màu tựa đề|}}}}}}|background:#{{{TopColor|{{{màu tựa đề}}}}}}|{{#ifeq:{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|ʁ}}}}}}|ʁ| |background:#F2F2F2|background:#F9F9F9}} }}">{{{EpisodeNumber|{{{số chương}}}}}}</th>}}{{
#ifeq:{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2}}}}}}</td>}}
<td class="summary" style="text-align: left;">{{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|}}}}}}|'''"{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt}}}}}}"'''{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}}{{ #if:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|}}}}}}}}}|<br />|{{ #if:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|}}}}}}|<br />|}}}}}}{{#if:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|}}}}}}}}}|{{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|}}}}}}|''"{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật}}}}}}}}}"''|'''"{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật}}}}}}}}}"'''{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}} }}| {{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|}}}}}}||{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}} }} }} {{#if:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|}}}}}}|<span class="t_nihongo_kanji" lang="ja">({{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji}}}}}}{{#if:{{{TranslitTitle|{{{tựa tạm dịch|}}}}}}|&nbsp;/</span>&nbsp;tạm&nbsp;dịch:&nbsp;"{{{TranslitTitle|{{{tựa tạm dịch}}}}}}"<span class="t_nihongo_kanji" lang="ja">}})</span>}}&nbsp;</td>{{
#ifeq:{{{Aux1|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux1}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{DirectedBy|{{{đạo diễn|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{DirectedBy|{{{đạo diễn}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{WrittenBy|{{{kịch bản|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{WrittenBy|{{{kịch bản}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{Aux2|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux2}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{Aux3|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux3}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{OriginalAirDate|{{{ngày chiếu Nhật|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{OriginalAirDate|{{{ngày chiếu Nhật}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{FirstEngAirDate|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{FirstEngAirDate}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{ProdCode|{{{mã sản xuất|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td id="ma{{{ProdCode|{{{mã sản xuất}}}}}}">{{{ProdCode|{{{mã sản xuất}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux4}}}</td>}}</tr>{{#ifeq:{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|ʁ}}}}}}|ʁ| |<tr><td style="border-bottom:3px solid #{{#if:{{{LineColor|{{{màu viền|}}}}}}|{{{LineColor|{{{màu viền}}}}}}|CCCCFF}}" colspan="{{#expr:{{#ifeq:{{{EnglishTitle|{{{tựa Việt|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|ʁ}}}}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{RTitle|{{{chú thích tựa|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}|1}}|1}}|1}}+{{#ifeq:{{{DirectedBy|{{{đạo diễn|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{WrittenBy|{{{kịch bản|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux1|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux2|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux3|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{FirstEngAirDate|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{OriginalAirDate|{{{ngày chiếu Nhật|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{ProdCode|{{{mã sản xuất|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber|{{{số chương|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}}}">
{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|}}}}}}&nbsp;</td></tr>}}<noinclude><table>{{Tài liệu}}</table></noinclude>