Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại thành tựu”

|'''Kantali'''
|Người khâu vải vụn
|
|Thánh nữ Dakini
|Tứ vô lượng tâm : Từ Bi Hỷ Xả
|
|
|-
|'''Dhahuli'''
|Người bện dây thừng
|Dhokara
|một Du già sư
|
|12 năm
|
|-
|'''Medhini'''
|Người nông dân
|thành Hoa Thị
|
|
|12 năm
|
|-
|'''Dhokaripa'''
|Người mang bình
|Thành Hoa Thị
|du già sư
|
|3 năm
|vốn là người hành khất
|-
|'''Yogipa'''
|Người Hành hương
|
|Chân sư Savanpa
|hành hương tới 24 thánh địa , vừa đi vừa tụng chân ngôn Kim Cương Tát Đỏa
|12 năm
|vốn là 1 người kém trí tuệ , sau khi đắc đạo thọ 500 năm
|-
|'''Ghandhapa'''
|Người rung chuông
|Sri
|Kim cương thánh nữ
|Chakrasamvara
|
|vốn là tu sĩ đại học viện Nalanda
|-
|'''Pankaja'''
|Bà la môn sinh từ hoa sen
|
|Long Thọ
|
|
|
|-
|'''Dharmapa'''
|Thư sinh chăm chỉ
|
|1 du già sư
|
|
|
|-
|'''Kucipa'''
|Người bướu cổ
|Kahari
|Long Thọ
|''Guhyasamaja''
|
|
|-
|'''Dharmapa'''
|Học giả uyên bác
|
|Kim cương thánh nữ
|
|6 năm
|
|-
|'''Rahula'''
|Ông già lẩm cẩm
|Kamarupa
|1 du già sư
|quán chữ Ah trên đỉnh đầu ...
|-
|'''Jalandhari'''
|Người được chọn
|
|Kim cương thánh nữ
|
|7 năm
|
|-
|'''Tinkapa'''
|Yogi màn đen
|
|mẹ là 1 kim cương thánh nữ
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|