Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bison occidentalis”