Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại thành tựu”

|63
|'''Acinta'''
|ảnẨn
|
|Đại sư Kampala
|-
|66
|'''Catrapa'''
|Người hành khất
|
|Một nhà sư Thông thái
|
|6 năm
|
|
|
|
|
|-
|67
|'''Bhadrapa'''
|
|Người độc nhất
|
|Xứ ''Manidhara''
|
|Một nhà sư du già
|
|Hàng ngày quyét dọn hố xí để hoán cải tâm kiêu ngạo
|
|6 năm
|
|Ngài vốn là 1 bà la môn giàu có và xa hoa
|
|-
|68