Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Chánh Sắt”

link vpbq
n
(link vpbq)
:*[http://chimviet.free.fr/vanhoc/phuctrun/phul052c.htm Nguyễn Chánh Sắt] Trên web Chim Việt.
:*[http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/docstore.aspx?param=A130aWQ9MDAwNDA2NDg= Nguyễn Chánh Sắt] Trên web Từ điển Bách khoa.
:*[http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=392 Hai truyên ngắn của Nguyễn Chánh Sắt] Trên web Việt Nam thư quán.
:*[http://thatsonchaudoc.com/banviet2/TruyenSuuTam/GN_NguyenChanhSat.htm Nguyễn Chánh Sắt] Trên web Thất Sơn Châu Đốc
{{NavigationBox
|Title =Một số nhân vật lịch sử liên quan đến [[An Giang]]
Người dùng vô danh