Khác biệt giữa các bản “Phạm Đình Chương”

link vpbq
(link vpbq)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://vnthuquan.net/nhac/timkiem.aspx?chu=Ph%E1%BA%A1m+%C4%90%C3%ACnh+Ch%C6%B0%C6%A1ng&theo=nhacsi&imageField2.x=12&imageField2.y=10 Nhạc phẩm Phạm Đình Chương] trên Việt Nam Thư quán
*[http://www.dactrung.net/nhac/tacgia.aspx?TacGiaID=fI3vfk9y%2bWRRI%2bky3gHOfQ%3d%3d Phạm Đình Chương] trên trang Đặc Trưng
 
 
Người dùng vô danh