Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

không có tóm lược sửa đổi
==Nhân vật nổi tiếng==
===Trong lịch sử Việt Nam===
1.Nghiêm Phúc Lý - Điện tiền Chỉ huy sứ, Hầu tước, thời Lý Thái Tổ.
#[[Nghiêm Phụ]]<ref name="tiensinghiemphu">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/nghiem-phu Tiến sĩ Nghiêm Phụ]</ref> - Đệ tam Giáp đồng Tiến sĩ, Gia hạnh đại phu, thời [[Lê Thánh Tông]].
* Nghiêm Phúc Tâm - Đô hiệu điểm Thượng vũ hầu, cùng Lê Phụng Hiểu trừ loạn tam Vương đời Lý Thái Tông.
* Nghiêm Phúc Tuấn - Long việt Thượng tướng quân, Hiếu Quận Công, thời Lý Thánh Tông.
* Nghiêm Phúc Lương - Đô hiệu điểm, Tham Chính, thời Lý Nhân Tông.
* Nghiêm Tùng - Viên ngoại lang, thời Lý Nhân Tông.
* Nghiêm Cao - Hàn Lâm viện học sĩ, thời Lý Thần Tông.
* Nghiêm Ngữ - Điện tiền Chỉ huy sứ, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* Nghiêm Yết - Tổng binh thiêm sự, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* Nghiêm Xã - Lan Thượng tướng quân, Hầu tước, thời Lý Cao Tông
* Nghiêm Tĩnh - Đại tư mã kiêm Thị trung, Tước Quận công, đời Lý Cao Tông.
* Nghiêm Kế<sup>[2][3]</sup> - Đặc tiến phụ Quốc, Bắc vệ Đại Tướng quân, Thái bảo dũng Quận công, đời Trần Thái Tông.
* Nghiêm Luận - Thượng tướng quân, Hầu tước, đời Trần Thái Tông.
#[[Nghiêm Phụ]]<ref name="tiensinghiemphu">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/nghiem-phu Tiến sĩ Nghiêm Phụ]</ref> - Đệ tam Giáp đồng Tiến sĩ, Gia hạnh đại phu, thời [[Lê Thánh Tông]].
#[[Nghiêm Ích Khiêm]]<ref name="tiensinghiemichkhiem">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/nghiem-ich-khiem Tiến sĩ Nghiêm Ích Khiêm]</ref><ref name="thanthesunghiepnghiemichkhiem">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/than-the-su-nghiep-nghiem-ich-khiem Thân thế sự nghiệp Nghiêm Ích Khiêm]</ref> - Nhị giáp Tiến sĩ, Đạt tín đại phu, Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ, võ tướng đời [[Lê Thánh Tông]].
#[[Nghiêm Hoản|Nghiêm Viện]] - Trạng nguyên đời [[Lê Thánh Tông]].
Người dùng vô danh