Khác biệt giữa các bản “Lý Thái Tổ”

link vpbq
(link vpbq)
{{commonscat|Lý Thái Tổ}}
*[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm06.html Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên Quyển thứ I]
*[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm07.html Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên Quyển thứ II]
*[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt07.html ĐVSKTT quyển II - Kỷ Nhà Lý]
*[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/vnsl/vnsl04.html Việt Nam Sử Lược], tác giả [[Trần Trọng Kim]]
*Đại Việt Sử ký Toàn thư, [http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt07.html Kỷ nhà Lý]
*[http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=2457&thisi=Lý%20Công%20Uẩn Bài thơ tương truyền của Lý Công Uẩn]
<div style="height: 200px; overflow: auto; padding: 3px; border:1px solid #AAAAAA; reflist" >
{{reflist|2}}
Người dùng vô danh