Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bỉnh Khiêm”

link vpbq
(link vpbq)
==Liên kết ngoài==
*[http://lifelog.ddo.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=33 Tổng kết, diễn giải về sấm Trạng Trình] trên LifeLOG (lifelog.ddo.jp)
*[http://danhnhanviet.blogspot.com/ Ngày xuân đọc Trạng Trình] trên Danh Nhân Việt
*[http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/tudien/th/th1-092.htm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với Đạo Cao Đài]
*[http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=455&thisi=Nguy?n%20B?nh%20Khiêm Một số bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm]
 
{{Trạng nguyên Việt Nam}}
Người dùng vô danh