Khác biệt giữa các bản “Bà Huyện Thanh Quan”

link vpbq
(link vpbq)
 
==Tham khảo==
*[http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=1 Tiểu sử và các bài thơ còn lưu truyền của Bà huyện Thanh Quan]
*[http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn2nvn31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu= Bà Huyện Thanh Quan, Tiểu sử - VN thu quan]
*[http://vnthuquan.net/tho/timkiem.aspx?chu=B%C3%A0+huy%E1%BB%87n+thanh+quan&theo=tacgia&imageField2.x=14&imageField2.y=13 Một số bài thơ]
*[http://www.dautiengclub.com/portal/showthread.php?t=1695Bà Huyện Thanh Quan và 6 Bài Thất Ngôn Bát Cú]
*[http://www.khakha.com/cuoi/dan-gian-cuoi/ba-huyen-thanh-quan-xu-an/ Bà Huyện Thanh Quan xử án]
Người dùng vô danh