Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Công Trứ”

link vpbq
(link vpbq)
 
==Liên kết ngoài==
 
*[http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=109 Thơ Nguyễn Công Trứ] trên Thi viện
*[http://vnthuquan.net/tho/timkiem.aspx?chu=Nguy%E1%BB%85n+C%C3%94Ng+Tr%E1%BB%A9&theo=tacgia&imageField2.x=12&imageField2.y=8 Trang thơ Nguyễn Công Trứ - Việt Nam Thư quán]
*[http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/vhvntrungdai2/ch7.htm Nguyễn Công Trứ] - Giáo trình văn học Đại học Cần Thơ
*[http://wap.cand.com.vn/Story.aspx?SiteID=VNCA&ID=49808 Vị quan lớn được dân lập đền "thờ sống"]
Người dùng vô danh