Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tôn Hoàn”

*{{chú thích sách|first=Robert |last=Shaplen| title=The Lost Revolution: Vietnam 1945–1965 | year=1965 |publisher=André Deutsch|location=London}}
==Liên kết==
*[http://www.nytimes.com/2001/09/26/world/dr-nguyen-ton-hoan-84-pro-independence-vietnamese-official-is-dead.html Cáo phó trên báo [[The New York Times]] về Nguyễn Tôn Hoàn] *[http://www.daiviet.us/bsnguy%E1%BB%85n_t%C3%B4n_ho%C3%A0n Ngày giỗ Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn theo trang nhà của Đảng Đại Việt]
 
*[http://www.daiviet.us/bsnguy%E1%BB%85n_t%C3%B4n_ho%C3%A0n Ngày giỗ Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn theo trang nhà của Đảng Đại Việt]
 
[[Thể loại:Người Tây Ninh]]