Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Miễn cấm IP”

Dịch thêm
(Dịch thêm)
:Người sửa đổi rất cần thiết trong trường hợp rất hiếm; cộng đồng tin rằng người này không có ý lạm dụng quyền này. Đây là cấp tin cậy bằng cấp bảo quản viên, vì cờ miễn cấm IP là một [[Wikipedia:Bảo quản viên#Các dụng cụ kỹ thuật|dụng cụ của bảo quản viên]].
;<span style="background-color: #ffd0d0;">Làm sao yêu cầu?</span>
:Gửi thư điện tử cho [[mail:wikivi-l|danh sách thư của Wikipedia tiếng Việt]] (địa chỉ là [mailto:wikivi-l@lists.wikimedia.org wikivi-l@lists.wikimedia.org]).
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=15
|tháng=09
|năm=2009
|1 =
}}
==Rút cờ miễn cấm==
Cờ miễn cấm IP là một đặc quyền dành cho những người sửa đổi cần có nó và được cộng đồng tin rằng họ không có ý lạm dụng nó. Một số lý do rút cờ miễn cấm khỏi tài khoản:
IP exemption is a privilege given to editors who need the right, and who are trusted not to abuse it. Typical reasons why exemption may be removed from an account:
 
*Không cần nữa hay phong cờ trong khi không có đủ lý do, thí dụ tác vụ cấm hẳn IP đã hết hạn và không dự đoán trở lại, người sửa đổi có thể truy cập Wikipedia dùng địa chỉ IP không bị vướng với tường lửa, hay thành viên trở thành bảo quản viên.
*No longer needed or insufficient rationale for granting – relevant hard IP block ended and not anticipated to recur; editor has access to Wikipedia through a non-firewalled IP, user becomes a sysop, etc
*Lời yêu cầu có lý do lừa dối.
*Bad faith or misleading statement in request
*Có chứng cớ hay người đáng tin nghi ngờ rằng tài khoản bị lạm dụng, kể cả xung đột về mục đích (''conflict of interest'') của bảo quản viên phong cờ. Trong những trường hợp không rõ, nên thảo luận với những phe trước khi thực hiện bước nào.
*Credible evidence or concern of abuse (including conflict of interest by granting admin) – in unclear cases questions might be raised before assumptions are made.
 
As with any block (which exemption removal can effectively be), a neutral administrator may remove the right or seek discussion of perceived issues by the community. Due to the potential for abuse, credible concerns over abuse endorsed by the community may at times be sufficient for removal. However in all cases, removal should be preventative and not punitive.
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=15
|tháng=09
|năm=2009
|1 =
}}
==Hướng dẫn cho bảo quản viên==
*All IP block exemptions are subject to review and repeal. Exemption may be, and will usually be, withdrawn if there is credible evidence or concern of abuse. It is advisable for administrators to discuss first if in doubt, since a poorly-founded exemption will be quickly withdrawn.