Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam”