Khác biệt giữa các bản “Chính phủ liên hiệp”

Trang mới: “en:coalition government '''Chính phủ liên hiệp''' là nội các của một chính phủ thể chế đại nghị trong đó một số chính…”
(Trang mới: “en:coalition government '''Chính phủ liên hiệp''' là nội các của một chính phủ thể chế đại nghị trong đó một số chính…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh