Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thu nhập quốc dân”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.7846783)
Không có tóm lược sửa đổi
Nó bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ tạo ra trong quốc gia (chính là [[Tổng sản phẩm nội địa]] - GDP), cộng với thu nhập nhận được từ bên ngoài (chủ yếu là lãi vay và [[cổ tức]]), trừ đi những khoản tương tự phải trả ra bên ngoài).
 
Thu nhập quốc dân bao gồm: chi tiêu dùng cá nhân, tổng đầu tư của dân cư, chi tiêu dùng của [[chính phủ]], thu nhập thuần từ tài sản ở nước ngoài (sau khi trừ các thuế), và tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ [[xuất khẩu]] và trừ đi hai khoản: tổng giá trị hàng hóa và dịch vụdịvụ nhập khẩu và [[thuế gián thu]].
==Cách tính toán<ref name="daitudien"/>==
[[Liên hợp quốc]] đưa ra hai hệ thống [[thống kê]] phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân:
Người dùng vô danh