Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Cử”

không có tóm lược sửa đổi
n
|name = Vua nước Cử
|title = '''Các đời quân chủ''' [[Nước Cử|<span style="color:#000000">nước Cử</span>]]
| state = {{{trạng thái|{{{state|autocollapse}}}}}}
|state = uncollapsed
 
|titlestyle = background:#F0E68C;
|groupstyle titlestyle = background:#F0E68CCCCC66;
|titlestyle groupstyle = background:#F0E68C;
| liststyle = textfont-alignsize:center110%;
|titlestyle = background:#CCCC66;
| belowstyle = background:#CCCC66transparent;
 
|list1 = <span style="font-size:110%">[[Cử tử Tư Dư Kỳ|Tư Dư Kỳ]]{{•}} 11 đời không rõ {{•}} [[Cử Tư Phi công|Tư Phi công]]{{•}}[[Cử Kỷ công|Kỷ công]]{{•}}[[Cử Lệ công|Lệ công]]{{•}}[[Cử Cừ Khâu công|Cừ Khâu công]]{{•}}[[Cử Lê Bỉ công|Lê Bỉ công]]{{•}}[[Cử Triển|Cử Triển]]{{•}}[[Cử Trứ Khâu công|Trứ Khâu công]]{{•}}[[Cử Giao công|Giao công]]{{•}}[[Cử Cộng công|Cộng công]]{{•}}Giao công (lần 2){{•}}8 đời không rõ{{•}}[[Cử Ngao công|Ngao công]]</span>
| listclass = hlist
|below= [[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sở|Sở]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Khương Tề|Khương Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tần|Tần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Yên|Yên]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Vệ|Vệ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trịnh|Trịnh]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tống|Tống]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trần|Trần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Lỗ|Lỗ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngô|Ngô]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sái|Sái]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tào|Tào]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Kỷ|Kỷ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hứa|Hứa]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đằng|Đằng]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hình|Hình]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Chu|Trâu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Cử|Cử]]{{•}} [[Bản mẫu:Vua Tây Quắc|Tây Quắc]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hàn|Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Điền Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Việt|Việt]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tây Chu|Tây Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đông Chu|Đông Chu]]
| belowclass = hlist
 
| list1 =
* [[Cử tử Tư Dư Kỳ|Tư Dư Kỳ]]
* 11 đời không rõ
* [[Cử Tư Phi công|Tư Phi công]]
* [[Cử Kỷ công|Kỷ công]]
* [[Cử Lệ công|Lệ công]]
* [[Cử Cừ Khâu công|Cừ Khâu công]]
* [[Cử Lê Bỉ công|Lê Bỉ công]]
* [[Cử Triển|Cử Triển]]
* [[Cử Trứ Khâu công|Trứ Khâu công]]
* [[Cử Giao công|Giao công]]
* [[Cử Cộng công|Cộng công]]
* [[Cử Giao công|Giao công]] (lần 2)
* 8 đời không rõ
* [[Cử Ngao công|Ngao công]]
----
| below =
* [[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Sở|Sở]]
* [[Bản mẫu:Vua Khương Tề|Khương Tề]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Tần|Tần]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Yên|Yên]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Vệ|Vệ]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Trịnh|Trịnh]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Tống|Tống]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Trần|Trần]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Lỗ|Lỗ]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Ngô|Ngô]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Sái|Sái]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Tào|Tào]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Kỷ|Kỷ]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Hứa|Hứa]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Đằng|Đằng]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Hình|Hình]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Chu|Trâu]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Cử|Cử]]
* [[Bản mẫu:Vua Tây Quắc|Tây Quắc]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Hàn|Hàn]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Triệu|Triệu]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Ngụy|Ngụy]]
* [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Điền Tề]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Việt|Việt]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Tây Chu|Tây Chu]]
* [[Bản mẫu:Vua nước Đông Chu|Đông Chu]]
}}<noinclude>