Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Canada”

|3 ||Sir [[John Joseph Caldwell Abbott|John Abbott]] ||[[16 tháng 6]] năm [[1891]] ||[[24 tháng 11]] năm [[1892]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]] ||5 năm, 5 tháng, 8 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|4 ||Sir [[John Sparrow David Thompson|John Thompson]] ||[[5 tháng 12]] năm [[1892]] ||[[12 tháng 12]] năm [[1894]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]] ||2 năm, 0 tháng, 7 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|5 ||Sir [[Mackenzie Bowell]] ||[[21 tháng 12]] năm [[1894]] ||[[27 tháng 4]] năm [[1896]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]] ||1 năm, 4 tháng, 6 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|6 ||Sir [[Charles Tupper]] ||[[1 tháng 5]] năm [[1896]] ||[[8 tháng 7]] năm [[1896]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]]
||0 năm, 2 tháng, 7 ngày
|-bgcolor=#FFE8E8
|7 ||Sir [[Wilfrid Laurier]] ||[[11 tháng 7]] năm [[1896]] ||[[7 tháng 10]] năm [[1911]] || [[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||15 năm, 2 tháng, 26 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|8 ||Sir [[Robert Laird Borden]] ||[[10 tháng 10]] năm [[1911]] ||[[10 tháng 7]] năm [[1920]] ||[[Đảng Bảo Thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]]/[[Đảng Liên minh (Canada)|Liên minh]] (từ [[1917]]) ||8 năm, 9 tháng, 0 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|9 ||[[Arthur Meighen]] ||[[10 tháng 7]] năm [[1920]] ||[[29 tháng 12]] năm [[1921]] ||[[Đảng Liên minh (Canada)|Liên minh]]/[[Đảng Tự do và Bảo thủ Quốc gia|Tự do & Bảo thủ Quốc gia]] ||1 năm, 5 tháng, 19 ngày
|11 ||[[Richard Bedford Bennett]] ||[[7 tháng 8]] năm [[1930]] ||[[23 tháng 10]] năm [[1935]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]] ||5 năm, 2 tháng, 16 ngày
|-bgcolor=#FFE8E8
|(10) ||[[William Lyon Mackenzie King]] ||[[23 tháng 10]] năm [[1935]] ||[[15 tháng 11]] năm [[1948]] ||[[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||13 năm, 0 tháng, 23 ngày
|-bgcolor=#FFE8E8
|12 ||[[Louis St. Laurent]] ||[[15 tháng 11]] năm [[1948]] ||[[21 tháng 6]] năm [[1957]] ||[[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||8 năm, 7 tháng, 6 ngày
|-bgcolor=DDEEFF
|16 ||[[Joe Clark]] ||[[4 tháng 6]] năm [[1979]] ||[[2 tháng 3]] năm [[1980]] ||[[Đảng Bảo thủ Tiến bộ Canada|Bảo thủ Tiến bộ]]
||0 năm, 8 tháng, 27 ngày
|-bgcolor=#FFE8E8
|(15) ||[[Pierre Trudeau]] ||[[3 tháng 3]] năm [[1980]] ||[[30 tháng 6]] năm [[1984]] ||[[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||4 năm, 3 tháng, 27 ngày
|-bgcolor=#FFE8E8
|17 ||[[John Napier Turner|John Turner]] ||[[30 tháng 6]] năm [[1984]] ||[[17 tháng 9]] năm [[1984]] ||[[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||0 năm, 2 tháng, 18 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|18 ||[[Brian Mulroney]] ||[[17 tháng 9]] năm [[1984]] ||[[25 tháng 6]] năm [[1993]] ||[[Đảng Bảo thủ Tiến bộ Canada|Bảo thủ Tiến bộ]] ||8 năm, 9 tháng, 8 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|19 ||[[Kim Campbell]] ||[[25 tháng 6]] năm [[1993]] ||[[4 tháng 11]] năm [[1993]] ||[[Đảng Bảo thủ Tiến bộ Canada|Bảo thủ Tiến bộ]] ||0 năm, 4 tháng, 10 ngày
|-bgcolor=FFE8E8
|20 ||[[Jean Chrétien]] ||[[4 tháng 11]] năm [[1993]] ||[[12 tháng 12]] năm [[2003]] ||[[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||10 năm, 1 tháng, 8 ngày
Người dùng vô danh