Khác biệt giữa các bản “Quang học lượng tử”

==Quang Điện==
Hiện tượng ánh sáng quang tử có mức năng lượng lượng tử rọi trên một vật, vật trở thành Dẫn điện sau khi hấp thụ năng lượng nhiệt của ánh sáng đến mức tốt đa
: <math>hf = h fof_o + <math>\frac{1}{2}m v^2</math>
: <math>hf - h f_o = \frac{1}{2}m v^2</math>
: f > fo để có v > 0
 
 
 
 
 
: <math>f > fof_o</math> để có <math>v > 0</math>
 
==Phân rã Phóng Xạ Hạt Nhân==
Người dùng vô danh