Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

# Không lao động trên đất vào năm thứ bảy — {{bibleverse|Lev.||25:4|HE}}
# Không làm việc với nông sản vào năm đó — {{bibleverse|Lev.||25:4|HE}}
# Không thu họach nông sản sau mùa gặt vì đất phải được nghỉ ngơi trong một năm. {{bibleverse|Lev.||25:5|HE}}
# Không gặt hái hoa trái nho trên cây chưa tỉa vì đất phải được nghỉ ngơi trong một năm. {{bibleverse|Lev.||25:5|HE}}
# Để lại nông sản được trồng từ năm ngoái — {{bibleverse|Ex.||23:11|HE}}
# Hủy bỏ tất cả các khỏan tiền vay của con nợ vào năm thứ bảy — {{bibleverse|Deut.||15:2|HE}}
# Không chén ép con nợ — {{bibleverse|Deut.||15:2|HE}}
# Không kiềm chế việc cho vay ngay lập tức trước khi phát hành các khoản cho vay vì sợ mất tiền tệ —{{bibleverse|Deut.||15:9|HE}}
# Toà án Sanhedrin phải tính bảy lần bảy năm. — {{bibleverse|Lev.||25:8|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi