Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

#{{bibleverse|Deut.||24:19|HE}} — Không đi lấy nó
#{{bibleverse|Deut.||25:2|HE}} — Tòa án phạt roi người phạm pháp
#{{bibleverse|Deut.||25:3|HE}} — Tòa án không phátphạt vượt quá số lượng quy định của trừng phạt roi
#{{bibleverse|Deut.||25:4|HE}} — Không bịt miệng một con bò trong khi cày
#{{bibleverse|Deut.||25:5|HE}} — Thực hiện '' yibbum '' (kết hôn với người vợ góa phụ của anh em ruột nếu không chưa con)
501

lần sửa đổi