Khác biệt giữa các bản “Triệu Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
Triệu Sơn có 1 thị trấn [[Triệu Sơn (thị trấn)|Triệu Sơn]] (còn gọi là Giắt) - huyện lỵ và 35 xã ([[An Nông]], [[Bình Sơn, Triệu Sơn|Bình Sơn]], [[Dân Lực]], [[Dân Lý]], [[Dân Quyền, Triệu Sơn|Dân Quyền]], [[Đồng Lợi]], [[Đồng Thắng, Triệu Sơn|Đồng Thắng]], [[Đồng Tiến, Triệu Sơn|Đồng Tiến]], [[Hợp Lý, Triệu Sơn|Hợp Lý]], [[Hợp Thắng]], [[Hợp Thành, Triệu Sơn|Hợp Thành]], [[Hợp Tiến, Triệu Sơn|Hợp Tiến]], [[Khuyến Nông, Triệu Sơn|Khuyến Nông]], [[Minh Châu, Triệu Sơn|Minh Châu]], [[Minh Dân, Triệu Sơn|Minh Dân]], [[Minh Sơn, Triệu Sơn|Minh Sơn]], [[Nông Trường, Triệu Sơn|Nông Trường]], [[Tân Ninh, Triệu Sơn|Tân Ninh]], [[Thái Hòa, Triệu Sơn|Thái Hòa]], [[Thọ Bình]], [[Thọ Cường]], [[Thọ Dân]], [[Thọ Ngọc]], [[Thọ Phú]], [[Thọ Sơn, Triệu Sơn|Thọ Sơn]], [[Thọ Tân]], [[Thọ Thế]], [[Thọ Tiến]], [[Thọ Vực]], [[Tiến Nông]], [[Triệu Thành, Triệu Sơn|Triệu Thành]], [[Văn Sơn, Triệu Sơn|Văn Sơn]], [[Xuân Lộc, Triệu Sơn|Xuân Lộc]], [[Xuân Thịnh, Triệu Sơn|Xuân Thịnh]], [[Xuân Thọ, Triệu Sơn|Xuân Thọ]]).
 
==Lịch sử==
Huyện được thành lập ngày [[16 tháng 12]] năm [[1964]] trên cơ sở tách 13 xã: Thọ Ngọc, Thọ Tiến, Thọ Cường, Thọ Bình, Thọ Dân, Thọ Tân, Thọ Phú, Thọ Vực, Thọ Sơn, Thọ Thế, Xuân Thịnh, Xuân Thọ, Xuân Lộc thuộc huyện [[Thọ Xuân]] và 20 xã: Hợp Tiến, Hợp Thắng, Hợp Lý, Hợp Thành, Minh Châu, Minh Dân, Minh Sơn, Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, An Nông, Vân Sơn, Nông Trường, Tiến Nông, Khuyến Nông, Thái Hòa, Tân Ninh, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi thuộc huyện [[Nông Cống]]. Khi mới thành lập, huyện có 33 xã: An Nông, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Tiến, Khuyến Nông, Minh Châu, Minh Dân, Minh Sơn, Nông Trường, Tân Ninh, Thái Hòa, Thọ Bình, Thọ Cường, Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Sơn, Thọ Tân, Thọ Thế, Thọ Tiến, Thọ Vực, Tiến Nông, Văn Sơn, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Xuân Thọ.
 
Ngày [[14 tháng 12]] năm [[1987]], thành lập xã Triệu Thành trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Hợp Thành.
 
Ngày [[3 tháng 6]] năm [[1988]], thành lập thị trấn Triệu Sơn - thị trấn huyện lị của huyện Triệu Sơn - trên cơ sở điều chỉnh 22,99 ha diện tích tự nhiên với 1.341 nhân khẩu của xã Minh Châu; điều chỉnh 5,19 ha diện tích tự nhiên với 229 nhân khẩu của xã Minh Dân và điều chỉnh 85,55 ha diện tích tự nhiên với 3.594 nhân khẩu của xã Minh Sơn.
 
Ngày [[25 tháng 1]] năm [[1994]], thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Thọ Bình.
 
Như vậy, huyện Triệu Sơn có 1 thị trấn và 35 xã như hiện nay.
 
==Giáo dục==
Người dùng vô danh