Khác biệt giữa các bản “Dận Tự”

Năm 1723 (năm Ung Chính thứ 1), được phong chức Thượng thư bộ Công, tước hiệu là Hòa Thạc Liêm Thân vương (和碩廉親王)
 
Năm 1726 (năm Ung Chính thứ 4), bị tước bỏ tước hiệu và xóa tên khỏi hoàng gia vì bị buộc tội chống lại hoàng đế Ung Chính, buộc phải đổi tên thành Akina (阿其那) ("Cá nằm trên thớt"), nhốt trong TônTông Nhân Phủ, không bao lâu thì mất.
 
Năm 1778 (năm Càn Long thứ 44), được Hoàng đế Càn Long phục hồi tước hiệu.
Người dùng vô danh