Mở trình đơn chính

Các thay đổi

aa
- Theo TCVN: tỷ trọng được xác định ở 15 độ C
 
- Theo ASTM: tỷ trọng được xác định ở 60 độ F tức ở 15,6 độ C
 
- Theo GOST: tỷ trọng được xác định ở 20 độ C
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh