Khác biệt giữa các bản “Hoàng Tuệ”

(AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Executed time: 00:00:11.9686846)
* Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ: Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình cá nhân và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình tập thể "Từ điển tiếng Việt" (Hoàng Phê chủ biên)
=Công trình khoa học=
{{Không bách khoa (nguồn)|ngày=21
|tháng=02
|năm=2016
|lý do=Wikipedia không phải nơi liệt kê nghiên cứu khoa học }}
* 1. Mấy điều suy nghĩ trong sự liên hệ với Việt ngữ / Hoàng Tuệ // Nghiên cứu Văn học. - 1961. - số 6. - tr.: 53-54.
* 2. Tham luận về vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ / Hoàng Tuệ // Vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ. - H. : Văn hoá, 1961. - tr.: 222-234.
* 116. Phân tích văn bản ’Tuyên ngôn độc lập’ / Hoàng Tuệ // Ngôn ngữ. - 2000. - số 9. - tr.: 3-9. Cũng đăng trong Ngôn ngữ, s.1, 1990 nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* 117. Hoàng Tuệ tuyển tập ngôn ngữ học / Hoàng Tuệ. - Tp.HCM: ĐHQG, 2001. - 1181tr; 21 cm.
 
=Tham khảo==
{{Tham khảo}}