Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2011.
 
Chủ tịch nước giữ chức vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.
 
==Nhiệm vụ==
#Kết quả các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thể hiện bằng văn bản và thông báo đến các cơ quan có liên quan để thực hiện.
===Quan hệ công tác===
#Ban Chỉ đạo phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cánCán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân uỷủy Trung ương, Đảng uỷủy Công an Trung ương, Ban cánCán sự đảng Toà án nhânNhân dân tối cao, Ban cánCán sự đảng Viện Kiểm sát nhânNhân dân tối cao, Ban cánCán sự đảng Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tỉnhTỉnh uỷủy, thànhThành uỷủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về lãnh đạo việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp.
#Ban Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
#Ban Chỉ đạo trao đổi thông tin cần thiết với các cơ quan, tổ chức; mời đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương tham dự các hội nghị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
===Chế độ báo cáo===
[[Quân uỷ Trung ương]], Đảng uỷủy Công an Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cánCán sự đảng Chính phủ, Ban cánCán sự đảng Toà án nhân dân tối cao, Ban cánCán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cánCán sự đảng Bộ pháp, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tỉnh uỷủy, thành uỷủy định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; gửi đề án, báo cáo cho Ban Chỉ đạo theo quy định của Ban Chỉ đạo.
==Cơ quan tham mưu, giúp việc==
Ban Chỉ đạo có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp là đồng chí Phó trưởngTrưởng banBan thường trực Ban Chỉ đạo.
 
Cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để giao dịch hành chính, thực hiện trách nhiệm chủ tài khoản theo sự uỷ quyền của Thường trực Ban Chỉ đạo.