Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Krông Năng”

n
Số buôn của người dân tộc thiểu số trong huyện là 30 buôn.
== Lịch sử hình thành ==
Mảnh đất này trước 1975 thuộc quận Thuần Mẫn tỉnh Phú Bổn. Sau 1975 vùng phía nam quận Thuần Mẫn được chia sang tỉnh Đắk Lắk gọi là huyện Krông Buk. Ngày 3/4/1980, Hội đồng chính phủ ra nghị quyết số 110-CP về chia huyện Krông Buk thành 2 huyện Krông Buk và huyện mới Ea Hleo. Trong đó Huyện Krông Buk gồm có các xã Cu Nê, Ea TuL, Ea Rơng, Thống Nhất, Ea Hồ, Cu Bao, Cuôr Đăng, Bình Thuận, Phú Xuân, Phú Lộc, Cu Pông, Krông Năng, Pông Drang, Đoàn Kết, Dliê Ya và Tam Giang. Huyện được thành lập vào ngày 9/11/1987, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có Quyết định số 212/HĐBT, với các đơn vị hành chính Krông Năng, Tam Giang, EaHồEa Hồ, Phú Xuân, Đliêya, Phú Lộc.
 
==Tham khảo==