Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương thức (lập trình máy tính)”

không có tóm lược sửa đổi
n Thêm nhanh thể loại lập trình vi tính (dùng HotCat)
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1:
{{chưa xếp thể loại}}
{{wikify}}
Programming Paradigm hay '''Phương thức lập trình''' là một kiểu cơ bản của lập trình vi tính (Computer Programming). Paragigm với các khái niệm và sự trừu tượng dùng trong mô tả các thành phần của một chương trình (như: các đối tượng (objects), các hàm (functions), các biến, các hằng,…) và các bước để tính toán (như: các phép gán, biểu thức, các dòng dữ liệu,…).